همکاری ورزشکاران و نیروهای امنیتی در کابل+عکس

قطعه خاص پولیس کابل با همکاری کمیته ملی المپیک مسابقات ورزشی سه روزه را در شته های پنجگانه برگزار کرده بود، امروز با حضور ورزشکاران و شماری از نیروهای امینتی به کارش پایان داد.