مردم سوریه امروزصبح بعد از حمله آمریکا + تصویر

حمص 

حلب

الحسکه